استاد دوره: آقای دکتر قراگوزلو، استادیار و عضو هیأت علمی، معاون آموزشی و دانشجویی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور

دانلود فایل جزوات PDF دوره:

آموزش GIS 1

آموزش GIS 2

آموزش GIS 3

آموزش GIS 4

آموزش GIS 5

آموزش GIS 6

آموزش GIS 7

آموزش GIS 8

آموزش GIS (جزوه کامل)

مهندسی اطلاعات مکانی

overlay

- امکان تماس و ارتباط با استاد جهت رفع هر گونه اشکال درسی از طریق  Email:agharagozlu@yahoo.com

منابع اضافی جهت مطالعه آزاد:

- سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه گیتی تجویدی، انتشارات سازمان نقشه برداری کشور

- سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه دکتر حسن طاهر کیا، انتشارات سمت

GIS-  و ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست، مولف دکتر علیرضا قراگوزلو، ناشر سازمان نقشه برداری کشور

GIS- و مدیریت بحران، مولف دکتر علیرضا قراگوزلو، ناشر سازمان نقشه برداری کشور